Ochtán Ard ar an Ardán – Seó Grinn High Rock Productions don Bhéaltriail

Ochtán Ard ar an Ardán – Seó Grinn High Rock Productions don Bhéaltriail

Léirmheas

Le go mbeidh aon rud greannmhar caithfidh sé a bheith as comhthéacs nó débhríoch nó paradacsúil nó áiféiseach. Is féidir ar ndóigh meascán de na heilimintí seo a bheith ar obair. Is gnó dáiríre é an greann. Tuigeann High Rock Productions an méid seo. Agus scéaltaí diúltacha i mbéal an phobail faoi theagasc agus faoi fhoghlaim na Gaeilge is maith go bhfuil a mhalairt ar fad i gceist leis an chur chuige cruthaíoch atá in úsáid i seónna High Rock Productions . Baineann na daltaí ardspraoi as bheith ag foghlaim seifteanna a chuideoidh leo sna scrúduithe stáit. Tá sé fíor fosta go bhfanann an méid a fhoghlaimíonn tú go fonnmhar leat i bhfad. Is aisteoirí den chéad scoth iad oirfidigh High Rock Productions. Ní bheadh siad as áit i gCompántas Ríoga Shakespeare nó ar stáitse Amharclann na Mainistreach nó thiar sa Taibhdhearc. 

D’fhreastail Gael Linn ar sheó de chuid High Rock Productions in iarbhunscoil i gContae Mhuineacháin. Cruthaíonn siad ochtán ard ar an ardán ó thús deireadh. Bhí daltaí faoi dhraíocht acu taobh istigh de shoicind nó dhó. Ag pointe amháin bhí Hamlet agus cloigeann Yorick ina ghleic aige ar an ardán. Smaoinigh ar an seó Punch & Judy is sofaisticiúla dá bhfaca tú riamh ag bualadh leis An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta agus beidh barúil mhaith agat cad é atá i gceist leis an seó seo atá ag taisteal ar fud na hÉireann faoi láthair.

Foirmle an-simplí agus an-éifeachtach atá taobh thiar de bhunchoincheap an tseó seo a dtugtar Caith Amach É air . Glacann High Rock a gcuid plotaí ón tsraith pictiúr a bhíonn mar chuid den scrúdú cainte don Ardteist; pictiúir dhubha agus bhána a bhíonn iontu agus iad stuama go maith. Bíonn siad ina ruaille buaille agus ildathach i ndiaidh dóibh dul faoi dhraíocht High Rock Productions. Bogann siad ó spreagphictiúr go spreagphictiúr ag déanamh ról-imirtí bunaithe ar na híomhánna seo. Bunaíodh High Rock Productions sa bhliain 2011. Ar ndóighe tá seónna eile ar an roghchlár ag High Rock fosta; ceardlann drámaíochta, inchinn aclaí, Éire – conas teacht slán: Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo http://highrockproductions.ie

Baineann na hoirfidigh ardoilte seo úsáid as cleasaíocht ghlic le frapaí simplí éifeachtacha agus puipéid bhunúsacha spreagtha samhlaíochta, sliotar ar bharr slaite mar shampla atá ait agus iontach. Déanann d’intinn an obair ar fad agus tú sa lucht féachana. In amanna bíonn an t-aicsean ar an ardán ar luas lasrach agus in amanna eile mallghluaiseacht le geáitsíocht áiféiseach a úsáideann siad leis an luas a dheifriú arís eile go fiú. Bíonn cuid mhór ag titim amach ar an ardán agus cuid mhaith ag titim ar an lucht féachana fosta. Aon chontúirt a bhíonn ann áfach, is d’égo na ndéagóirí amháin a bheadh sí. Is féidir fosta go dtarraingeofar múinteoirí neamh-amhrasacha chun stáitse, rud a chuireann go mór leis an ghleo gáire.

Cén fáth a mbacfá le cathaoireacha ag seó High Rock Productions agus na daltaí ag rolláil sna pasáistí mar a déarfá sna trithí gáire. Bíonn siad páirteach go huile is go hiomlán san aicsean – faoi gheasa d’fhéadfá a rá. Úsáidtear ceol agus éifeachtaí fuaime a chuireann go mór leis an eispéireas. Is féidir a bheith ag dúil le píosaí ceoil ó Johnny Cash, ó Na Pogues nó ó leithéid Pavarotti nó Daniel O’Donnell go fiú. Bhí ról caimeo ag Gearóid Mac Adhaimh, ag Teresa Mannion agus ag tuilleadh nach iad. Ní sheachnaítear agus ní chailltear gnéithe troma dár sochaí sa ghreann ar nós truailliú timpeallachta agus fadhb an chearrbhachais. Déantar iarracht solas a chaitheamh ar chodanna dorcha den saol a bhíonn ag cur as do dhéagóirí ar dhóigh éadrom a léiríonn tuiscint ar mhiondifríochtaí a dhéanann difear mór i saol an déagóra, deacrachtaí ar nós bulaíocht ar líne nó strus roimh scrúduithe.  

Más rása athbhreithnithe tríd an bhéaltriail atá uait mar mhúinteoir do do chuid daltaí roimh na scrúduithe stáit, b’fhiú glaoch a chur ar an chompántas craiceáilte seo High Rock Productions. Is cinnte go gcuideoidh sé le cuid den bhrú a mhothaíonn déagóirí na tíre roimh na scrúduithe dúshlánacha seo in ábhar amháin ar a laghad, An Ghaeilge. Taobh istigh de dhá uair an chloig clúdóidh an seó seo téamaí na béaltrialach: caillte sna sléibhte, laethanta saoire, ar an traein, sa teach, ag an dochtúir, agallamh don nuacht, buntáistí na hidirbhliana ......AGUS....cóisir sa teach gan chead nó, dar le High Rock Productions, tromluí a bheith agat agus tú gafa ar sheit Fair City agus an ceol aitheantais sin do do chur as do mheabhair. Ní bhíonn easpa teibíochta sna splancdhráma seo. Is cinnte go ndéanfaidh na daltaí dearmad go bhfuil siad ag foghlaim ach is ag foghlaim agus ag foghlaim go maith a bheidh siad. Cuirfidh High Rock Productions beocht isteach san athbhreithniú don bhéaltriail agus cuirfidh an seó seo na daltaí isteach sa scrúdú cainte agus iad ar coiscéim níos éadroime.

Mar is gnáth leis an ghreann bíonn fírinne éigin ag croílár an scéil.  Dar le múinteoirí go leor, tá sé greannmhar (as comhthéacs, débhríoch, paradacsúil agus áiféiseach mar a bhí thuasluaite) go bhfuil ar dhaltaí Ardteiste amharc ar shraith pictiúr mar seo agus labhairt orthu le scrúdaitheoir agus an bheirt ag cur i gcéill go bhfuil sé seo nádúrtha agus dáiríre.  

Seó 5* é seo ag High Rock Productions - CAITH AMACH É.

Teagmháil le High Rock Productions: Seán McDonagh 0871385165 nó Niall McDonagh 0863737879 highrock2011@gmail.com